0895 434 393, 052 60 65 65 [email protected]

Застрахователно право гр. Варна, Адвокат Асен Димов

Кантората съдейства на всички пострадали от ПТП и защитава в най-голяма степен правата им за да получат адекватно и обективно обезщетение за претърпените вреди.

Застрахователното право включва в себе си сложните правоотношения, които се развиват по договор за застраховка, между застрахования и застрахователя, както и между трети лица. Основният нормативен акт в Република България в областта на застраховането е Кодекса за застраховането (КЗ).

Юредическа защита на пострадали при ПТП

Пострадал при ПТП е лицето, което е претърпяло телесно увреждане в следствие на пътно-транспортно произшествие. Важно е пострадалото лице да няма вина за настъпването на ПТП. Виновният за катастрофата водач, дори и да е получил телесно увреждане или да е настъпила смъртта му, няма качеството на “пострадал”. Поради тази причина няма и право да бъде обезщетен за вредите, които е претърпял. Обратно, лицето, което не е виновно за настъпването на ПТП има редица права, от които може да се възползва. Сред множеството права на пострадалия при ПТП са правото на спешна медицинска помощ, правото на болничен, поради временна нетрудоспособност и т. н. Посочените права са сравнително ясни и не представляват особена трудност за разбиране и упражняване. Най-важното право, обаче, което е и предмет на днешната статия, е правото на обезщетение.

Имуществените вреди

Имуществените вреди, които лицето – пострадал при ПТП може да претърпи, са материални. Материалните вреди винаги имат определена парична стойност. Така например, щетите, причинени на автомобила на невиновния водач струват определена сума пари, които той трябва да плати за ремонт. Имуществена вреда ще бъде налице и когато е необходимо да се плати лечението, рехабилитацията и възстановяването на лицето – пострадал при ПТП, в случай че вследствие на катастрофата е настъпило телесно увреждане. Изобщо, имуществена вреда ще бъде налице винаги, когато, поради необходимостта от поправяне на материалите щети от ПТП, се намалява имущество на пострадалия. Или казано, още по – просто, когато лицето – пострадал при ПТП трябва да плаща определени суми пари, които не би се налагало да плати, ако не беше виновното поведение на водача, предизвикал катастрофата.

Дела за Неимуществените вреди

Неимуществените вреди са тези, които нямат ясна парична равностойност. Поради тази тяхна характеристика, съдът винаги ги присъжда “по справедливост”. Такива вреди са причинените вследствие на ПТП болки и страдания, получени поради настъпили телесни увреждания. Обезщетение за претърпени неимуществените вреди при настъпила смърт на лицето – пострадал при ПТП се дължи на неговите близки. Това е така, тъй като вследствие на неговата смърт, те преживяват дълбоки и неприятни емоции, които законът счита, че следва да бъдат компенсирани в пари.

Ако търсите добър адвокат по Застрахователно право в гр. Варна, доверете се на Адвокат Асен Димов

Бързо набиране