0895 434 393, 052 60 65 65, ⚠️ РАБОТИМ С КЛИЕНТИ САМО ЗА гр. ВАРНА⚠️ asendimov@abv.bg

Застрахователно право гр. Варна, Адвокат Асен Димов

Кантората съдейства на всички пострадали от ПТП и защитава в най-голяма степен правата им за да получат адекватно и обективно обезщетение за претърпените вреди.

Застрахователното право включва в себе си сложните правоотношения, които се развиват по договор за застраховка, между застрахования и застрахователя, както и между трети лица. Основният нормативен акт в Република България в областта на застраховането е Кодекса за застраховането (КЗ).

Юредическа защита на пострадали при ПТП

Пострадал при ПТП е лицето, което е претърпяло телесно увреждане в следствие на пътно-транспортно произшествие. Важно е пострадалото лице да няма вина за настъпването на ПТП. Виновният за катастрофата водач, дори и да е получил телесно увреждане или да е настъпила смъртта му, няма качеството на “пострадал”. Поради тази причина няма и право да бъде обезщетен за вредите, които е претърпял. Обратно, лицето, което не е виновно за настъпването на ПТП има редица права, от които може да се възползва. Сред множеството права на пострадалия при ПТП са правото на спешна медицинска помощ, правото на болничен, поради временна нетрудоспособност и т. н. Посочените права са сравнително ясни и не представляват особена трудност за разбиране и упражняване. Най-важното право, обаче, което е и предмет на днешната статия, е правото на обезщетение.

Имуществените вреди

Имуществените вреди, които лицето – пострадал при ПТП може да претърпи, са материални. Материалните вреди винаги имат определена парична стойност. Така например, щетите, причинени на автомобила на невиновния водач струват определена сума пари, които той трябва да плати за ремонт. Имуществена вреда ще бъде налице и когато е необходимо да се плати лечението, рехабилитацията и възстановяването на лицето – пострадал при ПТП, в случай че вследствие на катастрофата е настъпило телесно увреждане. Изобщо, имуществена вреда ще бъде налице винаги, когато, поради необходимостта от поправяне на материалите щети от ПТП, се намалява имущество на пострадалия. Или казано, още по – просто, когато лицето – пострадал при ПТП трябва да плаща определени суми пари, които не би се налагало да плати, ако не беше виновното поведение на водача, предизвикал катастрофата.

Дела за Неимуществените вреди

Неимуществените вреди са тези, които нямат ясна парична равностойност. Поради тази тяхна характеристика, съдът винаги ги присъжда “по справедливост”. Такива вреди са причинените вследствие на ПТП болки и страдания, получени поради настъпили телесни увреждания. Обезщетение за претърпени неимуществените вреди при настъпила смърт на лицето – пострадал при ПТП се дължи на неговите близки. Това е така, тъй като вследствие на неговата смърт, те преживяват дълбоки и неприятни емоции, които законът счита, че следва да бъдат компенсирани в пари.

Дела за застраховки Автокаско

Делата, свързани с автомобилни застраховки тип „Автокаско“, са още една сфера, в която адвокат Асен Димов има богат опит и компетентност. Автокаско застраховките обхващат разнообразни ситуации, в които могат да възникнат спорове между застрахователите, застраховачите и трети страни. Такива спорове обикновено включват теми като обезщетения, лицензи, отговорности и договорни задължения.

Асен Димов предоставя цялостно правно представителство на своите клиенти в дела, свързани с Автокаско застраховки, като им помага да разберат своите права и задължения съгласно договорите за застраховка и законодателството. Някои от услугите, които адвокатът предлага в тази област, включват:

  • Преговори с застраховачи: Асен Димов може да съдейства на клиентите си в преговорите със застраховачите, за да се постигне справедливо и адекватно обезщетение след инцидент.
  • Съдебно представителство: В случай че спорът не може да бъде решен чрез преговори, адвокатът ще представлява интересите на клиента си пред съда, като търси справедливо решение на въпроса.
  • Съвети относно договори за застраховка: Асен Димов може да помогне на клиентите да разберат условията на техните застрахователни договори и да им предложи съвети относно потенциални проблеми или несъответствия с законодателството.
  • Защита на правата на потребителите: Адвокатът ще се бори за правата на своите клиенти като потребители на застрахователни услуги, като се стреми да защити техните интереси срещу неправомерни действия от страна на застраховачите.

Адвокат Асен Димов разбира сложността на делата, свързани с автомобилни застраховки тип „Автокаско“, и се стреми да предостави на своите клиенти експертни съвети и ефективна защита на техните права. Той внимателно анализира всеки случай, за да разработи най-подходящата стратегия и да гарантира, че интересите на клиентите му са представени и защитени.

Представителството на адвокат Асен Димов включва работа с клиенти, които са както индивидуални застрахователи, така и корпоративни структури. Това позволява на адвоката да прилага своите богати знания и опит в разнообразни ситуации, свързани с автомобилни застраховки.

Работейки с адвокат Асен Димов, клиентите могат да бъдат сигурни, че получават най-доброто представителство, съобразено със спецификата на техния случай. От преговори с застраховачи до съдебни дела, адвокатът ще се ангажира с намирането на най-доброто решение, което ще защити интересите на клиента и ще осигури справедливо и адекватно обезщетение за претърпени щети или загуби.

Ако търсите добър адвокат по Застрахователно право в гр. Варна, доверете се на Адвокат Асен Димов

Бързо набиране