0895 434 393, 052 60 65 65, ⚠️ РАБОТИМ С КЛИЕНТИ САМО ЗА гр. ВАРНА⚠️ asendimov@abv.bg

Търговско право гр. Варна, Адвокат Асен Димов

Търговското право е дял от частното право, представляващо система от норми, които регулират правното положение на търговците и отношенията, в които те влизат в процеса на осъществяване на дейността си. Вклюва търговските сделки, структура, организация и ликвидация на отделните търговски дружества.

Регистрация на фирма Варна

Съгласно ТЗ съществуват няколко вида търговски дружества. Всяк дружество има своите предимства и недостатъци. Най-важното е да помислите за данъците, които дължите на държавата и отговорността, която поемате пред вашите партньори. За момента ООД или ЕООД е предпочитаната форма за стартиране на малка до средна компания в България, особено след намаляване на изискването за началния капитал по време на регистрацията.
Съгласно българското законодателство, в Търговския закон са изчерпателно изброени видовете търговски дружества. Те са: СД, КД, ООД, ЕООД, АД, КАД, ЕТ. В зависимост от избраната структура адвокатската кантора изготвя всички необходими документи и регистрира съответното дружество в ТР.

Промяна на обстоятелства на фирма

Промяна на управител на фирма

Настоящият управител може да се смени с нов, както и да се назначи още един или няколко управители.

Промяна на седалище и адрес на управление на фирма

Тази промяна се осъществява, чрез представяне на съответните документи и извършване на ново вписване.

Промяна на предмета на дейност на фирма

Вашето дружество може да има всякакъв предмет на дейност, който трябва да не противоречи на закона или на подзаконов нормативен акт.

Продажба на търговско дружество

В адвокатска кантора ще Ви окажем юридическа помощ при прехвърляне на вашето дружество или при продажба на дружествени дялове от него.
Покупко-продажбата на търговско дружество, се извършва по различен начин за различните видове дружества.
При покупко-продажбата на търговско дружество или на дялове в него, те се прехвърлят, заедно с частта от правата и задълженията на самото дружество. Това означава, че ако сте купувач, вие купувате всички позитиви и негативи.
Ако дружеството има вземания, които следва да събере, тези му права, заедно с всички възможни задължения, като банкови кредити и др., ще се прехвърлят заедно с прехвърлянето на собствеността върху дял от него.

Ако търсите добър адвокат по Търговско право в гр. Варна, доверете се на Адвокат Асен Димов

Бързо набиране