0895 434 393, 052 60 65 65, ⚠️ РАБОТИМ С КЛИЕНТИ САМО ЗА гр. ВАРНА⚠️ asendimov@abv.bg

Дело за родителски права

Делата за родителски права са сред най-важните и чувствителни в областта на семейното право. Те обхващат въпроси като определене на родителски попечителство, регулиране на лични контакти, алименти и други въпроси, свързани със съвместните деца на родителите. Адвокат Асен Димов може да ви предложи професионално съдействие и съвети във връзка с вашето дело за родителски права, като ви помогне да постигнете справедливо и добро решение за вашето дете.

дете на люлка играещо си в парка

Ето някои стъпки, които адвокат Асен Димов може да предприеме, за да ви помогне във вашето дело за родителски права:

 • Анализ на вашата ситуация: Адвокатът ще се консултира с вас, за да разбере вашите нужди и цели, както и специфичните обстоятелства на вашата ситуация.
 • Информиране за правата ви: Асен Димов ще ви информира за вашите права и задължения като родител, както и за възможните опции и последици на различните решения по отношение на вашето дело.
 • Изготвяне на стратегия: Адвокатът ще изготви стратегия за вашето дело, която включва подходящи доказателства, аргументи и преговори с другата страна.
 • Представителство в съда: Ако вашето дело за родителски права изисква съдебно разглеждане, адвокат Асен Димов ще ви представлява пред съда и ще се бори за вашите интереси и права като родител.
 • Медиация и преговори: В някои случаи, медиацията и преговорите между страните могат да доведат до бързо и ефективно решение на делото. Асен Димов ще се стреми да постигне взаимоприемливо споразумение между вас и другия родител, което да отговаря на нуждите на вашето дете.
 • Следене на решенията и изменения: Ако се наложи необходимост от промяна или актуализация на решенията, свързани с родителските права, адвокат Асен Димов ще ви помогне да подадете необходимите искания или да преговаряте с другия родител за промени, които отразяват променените обстоятелства.
 • Съвети и подкрепа: През целия процес на вашето дело за родителски права, адвокат Асен Димов ще ви предоставя професионални съвети и подкрепа, за да ви помогне да се справите с емоционалните и правни предизвикателства, които могат да се появят.
 • Защита на интересите на детето: В делата за родителски права, най-важното е да се защитят интересите на детето. Адвокат Асен Димов ще се стреми да постигне решение, което е в най-добрите интереси на вашето дете, като вземе предвид фактори като физическото и емоционалното здраве, образование, социални контакти и други важни аспекти на живота на детето.

Работата с адвокат Асен Димов във вашето дело за родителски права ще ви даде увереността и спокойствието, което идва с професионално съдействие и експертен съвет. Той ще се стреми да защити вашите права и интереси като родител, докато същевременно гарантира, че решението отговаря на нуждите и благосъстоянието на вашето дете.

Споразумение за родителски права

Споразумението за родителски права е документ, в който родителите се споразумяват относно въпросите, свързани с попечителството, личните контакти и алиментите за съвместните си деца след развод или раздяла. Такова споразумение е изготвено с цел да се опазят интересите на детето и да се осигури стабилна и подкрепяща среда за него.

Ето някои ключови елементи, които обикновено са включени в споразумението за родителски права:

 • Родителско попечителство: Споразумението трябва да определи дали родителите ще имат съвместно попечителство, единият от тях ще бъде основен попечител, или дали ще има друго разпределение на попечителските задължения.
 • Разписание за лични контакти: Споразумението трябва да включва подробно разписание за личните контакти между родителя, който не е основен попечител, и детето. Това може да включва уикенди, празници, ваканции и други специални случаи.
 • Алименти: Споразумението трябва да определи размера, начина на плащане и продължителността на алиментите, които единият родител трябва да плаща на другия за издръжката на детето.
 • Взаимодействие между родителите: Споразумението може да включва разпоредби относно начина, по който родителите ще комуникират помежду си относно въпроси, свързани с детето, както и как ще се консултират и вземат важни решения за детето.
 • Промени в обстоятелствата: Споразумението трябва да предвижда процедура за преразглеждане и модификация на условията, ако се наложи поради промяна в обстоятелствата на единия от родителите или детето.

Адвокат Асен Димов може да ви помогне да изготвите справедливо и изчерпателно споразумение за родителски права, което отразява вашите нужди и интереси, както и на вашето дете. Ето някои стъпки, които адвокат Асен Димов ще предприеме, за да ви помогне:

 • Консултация: Адвокатът ще се консултира с вас, за да разбере вашите потребности, цели и предпочитания, както и да се запознае с вашите обстоятелства и семейна ситуация.
 • Изготвяне на проект: Адвокатът ще изготви проект на споразумението за родителски права, който отразява вашите желания и интереси, както и съответства на законодателството и съдебната практика.
 • Преговори: Асен Димов може да ви помогне в преговорите с другия родител, за да се постигне съгласие относно условията на споразумението, което е в най-добрите интереси на вашето дете.
 • Ревизия и одобрение: След като се постигне споразумение, адвокатът ще преразгледа и одобри документа, като се увери, че той отговаря на законовите изисквания и предпазва вашите права и интереси.
 • Подписване и заверка: След одобрение на споразумението от страна на двете страни, адвокатът ще ви помогне да подпишете и заверите документа, който след това може да бъде представен пред съда за одобрение и вписване.
 • Съдебно одобрение: Ако е необходимо, адвокат Асен Димов ще ви представлява пред съда, за да се увери, че споразумението за родителски права е одобрено и приложимо.
 • Поддръжка и модификации: Адвокатът ще остане на разположение, за да ви предостави съвети и подкрепа при нужда от промени в споразумението поради промяна в обстоятелствата или за да отговори на въпроси, които могат да възникнат във връзка с изпълнението на споразумението.

Дело за упражняване на родителски права

Дело за упражняване на родителски права обикновено възниква, когато има разногласия между родителите относно въпроси, свързани с попечителството, личните контакти и отглеждането на съвместните им деца. Адвокат Асен Димов може да ви представлява и да ви помогне да защитите вашите интереси като родител в такъв вид дело.

Дело за упражняване на родителски права

Дела за ограничаване и лишаване от родителски права са сериозни и сложни процеси, които могат да имат дълготрайни последици за семейството. Такива дела обикновено се инициират, когато се смята, че единият от родителите представлява опасност за физическото, емоционалното или психологическото здраве на детето. Адвокат Асен Димов има опит в представителството на клиенти в такива дела и може да ви помогне в тези сложни казуси.

Бързо набиране