0895 434 393, 052 60 65 65, ⚠️ РАБОТИМ С КЛИЕНТИ САМО ЗА гр. ВАРНА⚠️ asendimov@abv.bg

Адвокат по Наказателно Право в гр. Варна – Асен Димов

Наказателното право представлява система от правни норми, регулиращи обществените отношения, породени от извършването на престъпления. Тези норми се установяват от държавата и ролята им е да защитават интересите на цялото общество, като тяхното неспазване, води до търсене на наказателна отговорност от извършителя на престъплението. Наказателното право използва най-тежката форма на държавната принуда, а именно наказанието, което представлява принудително засягане на основни лични и имуществени права на извършителя

Защита на обвиняем

Съгласно разпоредбата на чл.30 ал.4 от Конституцията на Република България , всеки има право на адвокатска защита от момента на задържането или привличането му като обвиняем, а според чл.31 ал.2 от Конституцията – „никой не може да бъде принуждаван да се признае за виновен , нито да бъде осъден въз основа на неговото самопризнание“. Обвиняемия има право да упълномощи адвокат – защитник , било от момента на повдигане на обвинението, било от предприемането на действия по задържането. След упълномощаването на адвокат – защитник , обвиняемият не губи правото си да се защитава сам. Адвокатът е длъжен да съгласува с него основните линии на защитата. Той поема и задължението да пази в тайна всички обстоятелства , които са му били поверени от обвиняемия. Съгласно НПК се дава възможност на обвиняемия, който не е в състояние да заплати адвокатско възнаграждение , ако желае да има защитник , да му бъде назначен служебно такъв. В този случай разноските са за сметка на органа назначил защитника. Това е една реална конституционна гаранция за признато право на защита. С оглед на пълноценното осигуряване на правото на защита, разследващите органи са длъжни във всички случаи да осигурят участието на адвоката, при изявено желание от страна на подзащитния му. Правото на обвиняемия от адвокатска защита в хода на разследването е конституционно гарантирано и неговото обезпечаване във вътрешното законодателство е в съответсвие с международните актове , по които Република България е страна. Според Европейската конвенция за защита правата на човека/ЕКЗПЧ/ , всяко лице при наличие на каквото и да е наказателно обвинение срещу него има право на справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок(чл.6 т.1 ЕКЗПЧ) Конвенцията защитава правото на живот, справедлив процес , право на обжалване, разумен срок за задържане и отговорността на държавата за нанесени вреди.
Обвиняемият има следните права:

 • да научи за какво престъпление е привлечен в това качество и въз основа на какви доказателствада дава или да откаже да дава обяснения по обвинението
 • да се запознава с делото, включително и с информацията, получена чрез използване на специални разузнавателни средства, и да прави необходимите извлечения
 • да представя доказателства; да участва в наказателното производство
 • да прави искания, бележки и възражения
 • да се изказва последен
 • да обжалва актовете, които накърняват неговите права и законни интереси, и да има защитник

обвиняемият има право защитникът му да участва при извършване на действия по разследването и други процесуални действия с негово участие, освен когато изрично се откаже от това право.
Подсъдимият има право и на последна дума. нашата кантора в най-голяма степен ще защити правата ви

Защита на пострадал

Пострадал, според Наказателно процесуалния кодекс на РБ, е лицето, което е претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъплението.
При смърт на лицето това право преминава върху неговите наследници.

В досъдебното производство пострадалият има следните права:

 • Да бъде уведомен за правата си в наказателното производство.
 • Да получи защита за своята сигурност и тази на близките си.
 • Да бъде информиран за хода на наказателното производство.
 • Да участва в производството съгласно установеното в този кодекс.
 • Да прави искания, бележки и възражения.
 • Да обжалва актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство.
 • Да има повереник.

Правата на пострадалия възникват, ако той изрично поиска да участва в досъдебното производство и посочи адрес за призоваване в страната.
Прокуратурата ръководи наказателните производства в тяхната досъдебна фаза, като компетентността й е съответна на компетентността насъда, който би разгледал делото в съдебна фаза.
В съдебното производство има право да встъпи като частен обвинител и граждански ищец

Ако търсите добър адвокат по Наказателно право в гр. Варна, доверете се на Адвокат Асен Димов

Бързо набиране