0895 434 393, 052 60 65 65, ⚠️ РАБОТИМ С КЛИЕНТИ САМО ЗА гр. ВАРНА⚠️ asendimov@abv.bg

Изпълнително производство

Защита на кредитори:

Кантората оказва пълно процесуално предсатвителство и защита на кредитори при образуване на изпълнително дело пред съдебен изпълнител. В изпълнителния процес взискателят е лицето, на което съдебният изпълнител трябва да възстанови дължимото от длъжника. Кредиторът отива при ЧСИ, за да образува изпълнително дело като му представя акт, който трябва да бъде изпълнен. Кредиторът може да поиска от съдебния изпълнител да наложи обезпечителни мерки. Той може да даде право на съдебния изпълнител сам да определи способа на изпълнение (срещу движими вещи на длъжника, имоти, вземания, дялове или акции в търговски дружества и пр.) Право на кредитора е да обжалва посочените в ГПК действия на съдебния изпълнител, както и отказа му да извърши определено действие. Негово задължение е да представи съдебния акт и документите за образуването на изпълнително дело, както и да внесе дължимите по реда на Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ такси и разноски по изпълнението. Кантората съдейства срещу накърняване на правата на кредитора в изпълнителния процес

Защита на длъжници:

Да си длъжник не е престъпление, а житейска ситуация, в която е важно да познавате правата и задълженията си. Консултация с юрист е от полза, но и в кантората на частния съдебен изпълнител ще получите отговори на своите въпроси. В правото на всеки длъжник е да оспори дълга си. За целта трябва да възрази писмено пред съда като в някои, предвидени от закона случаи, ще трябва и да представи убедителни доказателства, че не дължи присъдената сума. Друго негово право е да предложи какви да са начините на принудително изпълнение и срещу кое точно негово имущество да се насочи то. Длъжникът има право и да обжалва действията на съдебния изпълнител пред съда и да сигнализира за нередности Министерство на правосъдието или Камарата на частните съдебни изпълнители. За да не се стига до запор на несеквестируемо вземане, длъжникът трябва да информира ЧСИ, че средствата в банковата му сметка са именно такива и не подлежат на запор. Негово задължение е да не възпрепятства изпълнението, да не се разпорежда със запорирано имущество и да спазва разпорежданията на съдебния изпълнител. Кантората съдейства срещу накърняване на правата на длъжника в изпълнителния процес

Бързо набиране